Slimme mobiliteit

We kiezen waar mogelijk voor slimme oplossingen bij het verbeteren van de bereikbaarheid. We geven innovaties alle ruimte en organiseren dat waar mogelijk.

Mobiliteitsmanagement en gedragsbeïnvloeding

In de komende jaren vinden op de Drechtring veel werkzaamheden plaats. Dat zorgt, in combinatie met de groei van het verkeer, voor meer druk op de weg. Rijkswaterstaat werkt aan een aanpak voor een betere bereikbaarheid. Wij stimuleren dat partners tijdens de werkzaamheden alternatieven kunnen nemen en verleid worden dat te blijven doen. Dat doen we met partners als 'de Verkeersonderneming'. Omdat er op alle niveaus overleg plaatsvindt is een goede coördinatie onontbeerlijk.

'First and last mile'

Hoe kom je vanuit huis zo snel mogelijk bij je trein, of (water)bus? We zien veel kansen om de kwaliteit van het netwerk te verbeteren en alternatieven voor de auto aantrekkelijker te maken. We hebben veel aandacht besteed aan fietsverkeer bij treinstations en waterbushaltes. Dat blijven we doen. Daar bovenop biedt de aanbesteding van de openbaar vervoer concessie in de Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden nieuwe kansen. Daarin geven we 'first en last mile oplossingen' en het eventueel veranderen van het lijnennetwerk speciale aandacht.

SMART Mobility

We zetten verschillende concrete acties uit, waarmee we SMART Mobility oplossingen bedenken voor specifieke problemen. Deels hebben die te maken met de innovatie van de A15. Denk bijvoorbeeld aan pilots met intelligente verkeersregelinstallaties en het doorontwikkelen van een 'real time data informatie app', zoals die voor het bedrijventerrein Dordtse Kil III.

Kleine netwerkversterkingen

Ook met kleine netwerkversterkingen kunnen we bijdragen aan een betere bereikbaarheid. In relatie tot het goederenvervoer werken we aan het faciliteren van logistieke ontkoppelpunten. Dat zijn parkeerterreinen of bedrijfsterreinen die vervoerders van buiten de regio kunnen gebruiken om voertuigen, opleggers en aanhangwagens tijdelijk en veilig te stallen.
Tegelijkertijd versterken we, met provinciale subsidie, het regionale snelfietsroutenetwerk (langs Rijks- en provinciale wegen). Zo werkt de provincie aan de F15 en werkt Dordrecht aan de F16. Voor de fietsroute langs de N3 onderzoekt Dordrecht de mogelijkheden voor ontvlechting bij kruisingen.

Wat gaan we doen in de komende jaren?

  • We stellen met Rijkswaterstaat een programma mobiliteitsmanagement op en organiseren samen met de betrokken partners  budget en uitvoering;
  • We ontwikkelen de 'Inzichten-, Conversie-, Effectenfabriek' door, met bijbehorende gebiedsaanpak;
  • We gaan door met het 'Platform Samen Bereikbaar';
  • We maken budget vrij voor gezamenlijk onderzoek naar een soepele first en last mile (in ieder geval bij stations en personenvervoer over water PoW). We kijken daarbij breder dan alleen naar fietsmogelijkheden en betrekken hier de aanbesteding openbaar vervoer in de Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bij;
  • We maken onze regionale snelfietsroutes af en inventariseren fietsmaatregelen voor regionale bereikbaarheid (o.a. kruisingen N3). Waar mogelijk reserveren we hiervoor regionaal budget, naast de provinciale subsidie bij regionale bereikbaarheidsvragen.
Deel op social media: