Ambities Drechtsteden (Groeiagenda 2030)

Wat willen we bereiken in de regio Drechtsteden in 2030?

De doelen en ambities van de Drechtsteden tussen nu en 2030  

De Drechtsteden hebben samen de ‘Groeiagenda 2030’ opgesteld; een strategische visie voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Drechtsteden in de periode 2018- 2030. Het geeft de doelen en ambities weer waaraan tussen nu en 2030 wordt gewerkt. De insteek is om van de Drechtsteden een nóg aantrekkelijker woon- en werkgebied te maken voor zowel nieuwe als bestaande inwoners. 

Onze ambities 

  • BOUWEN EN WONEN | 25.000 nieuwe woningen 
  • WERKEN EN ECONOMIE | 30.000 extra arbeidsplaatsen 
  • BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT | Goede bereikbaarheid via weg, spoor en water  
  • ENERGIETRANSITIE | Energie-neutraal in 2050  

De Groeiagenda 2030: waarom? 

De Drechtsteden is een regionaal samenwerkingsverband, waarin zeven zelfstandige gemeenten de krachten bundelen. Deze gemeenten hebben samen de ambitie uitgesproken om uit te groeien tot een regio met meer dan 300.000 inwoners. De Groeiagenda 2030 brengt de actiepunten in kaart waaraan gewerkt moet worden om deze toekomstvisie te realiseren. De focus ligt daarbij op de pijlers ‘Bouwen en Wonen’, ‘Werken en Economie’, ‘Bereikbaarheid en Mobiliteit’ en ‘Energietransitie.’ De aandachtspunten kunnen per gemeente en meervoudig-lokaal verschillend zijn. De Groeiagenda is een stip op de horizon en een handleiding voor de plannen. De gemeenten bepalen zelf hun route om het gezamenlijke doel te bereiken.   

Regionaal overeengekomen, lokaal uitgevoerd 

Met alleen afspraken wordt de Groeiagenda 2030 geen realiteit. Het regionale bestuur van de Drechtsteden heeft vooral een faciliterende rol. Het gaat dan om de algemene coördinatie, regio-overstijgende opgaven, lobby bij hogere overheden, regelgeving en het bijeenbrengen van middelen. De praktische uitvoering is in handen van de lokale besturen. Het is aan hen om de huidige situatie binnen de gemeenten te toetsen aan de hand van de Groeiagenda 2030 en deze om te zetten in zichtbare projecten. Lokaal liggen veel contacten met bedrijfsleven en onderwijs; korte lijnen voor een beter resultaat! 

Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem 

De toekenning van de Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem draagt bij aan de versnelde uitvoering van de ambities uit de Groeiagenda. 

Lees hier meer over de Regio Deal. 

Op naar 2030 

De doelen zijn ambitieus. Goede samenwerking is essentieel. Tussen de verschillende Drechtsteden zelf, maar ook met de omringende regio’s. De ‘triple helix’, de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven speelt daarbij een grote rol. De Groeiagenda 2030 is bedoeld als een aanzet om elkaar op te zoeken en samen te werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken. Alle ingrediënten hiervoor zijn al in de mooie Drechtstedenregio aanwezig. Met wat lef, trots en innovatie bouwen we deze basis uit tot een solide fundament voor de toekomst. 

Meer informatie hierover, vind je in het document Uitvoeringsprogramma 2021 en Groeiagenda 2030​​​​​​​

Of ga naar: 

 

Deel op social media: