25.000 woningen in 2030: elke steen telt

De Drechtsteden staan voor een grote woningbouwopgave van 25.000 woningen in de periode tot 2030. Alle gemeenten dienen hiervoor jaarlijks een woningbouwprogrammering in bij de provincie Zuid-Holland. Deze programmering mag niet hoger zijn dan 130% van de behoefte volgens het provinciaal beleid. Voor de regio betekent dit dat we een programmering mogen indienen van ca. 10.000 woningen. Eind maart stuurde de provincie de regio een brief met de beoordeling van het regionaal woningbouwprogramma Drechtsteden.

In de brief worden de volgende punten genoemd: 

  • Hoewel we meer gepland hebben dan de 130% die de provincie toestaat, is het programma voor 2020 geaccepteerd. Dit met de nadrukkelijke vermelding dat onze regio zich in 2021 aan deze eis moet houden, waardoor onze ambitie onder druk komt te staan. 
  • Een gedeelte daarvan bestaat uit ‘zachte’ plannen die nog omgezet moeten worden naar harde plannen, ofwel vastgestelde bestemmingsplannen. 
  • Verder vraagt de provincie aandacht voor voldoende sociale huurwoningen en het huisvesten van vergunningshouders en spreekt zich positief uit over onze pilot op het gebied van Flexwonen.  

Woningbehoeftecijfers 

De provincie werkt op basis van woningbehoeftecijfers. Normaal gesproken vindt er elke drie jaar een onderzoek plaats om dit te peilen. Door de hoge spanning op de woningmarkt zal dit onderzoek een jaar eerder plaatsvinden. De cijfers zijn voor de provincie uitgangspunt voor de getalsmatige en kwalitatieve invulling van ons regionale woningbouwprogramma. Dit zou eventueel nog extra planruimte op kunnen leveren. 

Zorgen voor nieuwe programmering  

Op 15 september moeten de Drechtsteden een nieuwe programmering inleveren bij de provincie. Waar we de vorige keer nog net binnen de maximale aantallen van de provincie zijn gebleven, voorzien we dat dit nu lastig wordt. Hierover blijven we ambtelijk en bestuurlijk in overleg met de provincie en lobbyen we waar mogelijk.   

Ambtelijke werkgroep 

Om de versnelling van onze bouwopgave nog meer aan te jagen is er een ambtelijke werkgroep ‘versnelling woningbouw’, waarin we praten over mogelijkheden om de lokale bouwprocessen te versnellen. Hierin wisselen we kennis uit en delen we beproefde werkmethoden en ervaringen. Ook heeft deze bestuurlijke werkgroep focus aangebracht en een knip gemaakt tussen Bouwen en Wonen.  

Meer weten over de ambities op gebied van wonen? 

Ga naar https://www.drechtsteden.nl/Bouwen_Wonen  

Deel op social media: