Drechtsteden levert ‘eerlijke bijdrage’ aan opwek duurzame energie

De regio Drechtsteden publiceerde begin deze week de Regionale Energiestrategie (RES) Drechtsteden, versie 1.0. In de RES beschrijft de regio de keuzes en afwegingen in relatie tot het opwekken van duurzame energie binnen de eigen regio.

De Drechtsteden is een van de dertig energieregio’s in Nederland die samen 35 TWh aan duurzame energie op land moeten opwekken in 2030. In de Drechtsteden willen we een bijdrage van 0,37 TWh leveren aan deze landelijke opgave. Het bod is gebaseerd op zorgvuldige overwegingen, op een intensief participatieproces én op landschappelijk en technisch onderzoek. In de RES wordt dit nader toegelicht. 

Vier uitwerkingsgebieden 

De Drechtsteden kiest ervoor om zo veel mogelijk elektriciteit op te wekken met zonnepanelen op grote daken. Maar alleen zon op daken is niet voldoende om het bod van 0,37 TWh te realiseren. Daarom zal zonne-energie in restruimten (zoals voormalige vuilstortplaatsen), onder strikte voorwaarden en criteria worden toestaan. Ook heeft onderzoek – in afstemming met inwoners -  geleid tot vier zogenaamde uitwerkingsgebieden; gebieden waar de betreffende gemeenten grootschalige opwekking van duurzame energie door zon en wind, onder strikte randvoorwaarden en criteria, willen toestaan.   

Nuchter, betaalbaar en evenwichtig   

Het is voor de regio belangrijk om keuzes te maken die kunnen rekenen op een breed draagvlak in onze samenleving. Een praktische aanpak met een ‘gezonde dosis nuchterheid’ staat hierbij centraal.   

"In het proces naar de RES 1.0 hebben we door een uitgebreid participatietraject onderzocht hoe we tot een realistisch en gedragen bod kunnen komen. Een bod dat niet alleen aansluit bij de mogelijkheden van onze regio, maar ook bij de wensen en ideeën van onze inwoners," aldus Jacqueline van Dongen, bestuurlijk voorzitter RES Drechtsteden.     

Hoe nu verder? 

De RES is ter besluitvorming aangeboden aan de zeven gemeenteraden, de Algemene Besturen van de twee Waterschappen en de Provinciale Staten. Het is de verwachting dat nog vóór het zomerreces 2021 een besluit wordt genomen. Na het regionale proces volgt een lokaal proces om de plannen verder uit te werken tot beleid. Pas hierna kunnen initiatiefnemers een vergunning aanvragen om uitvoering te geven aan een passend project. 

Deel op social media: