Initiatiefnemers grootschalige zonneprojecten gaan het gesprek aan met inwoners

Begin dit jaar is het uitnodigingskader Zon op land opengesteld. Iedereen was welkom om voorstellen voor grootschalige zonneprojecten in te dienen. De eerste drie projecten zijn sinds kort de fase van projectparticipatie ingegaan: Zonnepark Kijfhoek, Zonnepark Sliedrecht en Zonnepark Betuwelijn.

Projectparticipatie

Een belangrijke stap in het hele proces van RES naar zonneproject is het gesprek met de omgeving, de projectparticipatie. Dit is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. Vanuit de Energieregio Drechtsteden (samenwerkingsverband zeven Drechtstedengemeenten) faciliteren we de projectparticipatie middels het participatieplatform 'Denk mee!'. Op het platform kondigen initiatiefnemers van zonneprojecten bijeenkomsten aan, geven terugkoppeling en organiseren de online participatie. Op dit moment is er nog niets besloten. Het traject van projectparticipatie is belangrijk om te kunnen komen tot de vergunningsaanvraag. Benieuwd naar de voorstellen? Neem dan regelmatig een kijkje op denkmee.drechtstedenenergie.nl.

Ambitie

In de zomer van 2021 hebben de zeven Drechtstedengemeenten, de twee waterschappen en de provincie gezamenlijk de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat zon op land nodig is om voldoende energie op te wekken zodat we voldoen aan de ambitie. En dat de gemeenten zon op land zorgvuldig willen inpassen in het landschap. Daarom gelden er criteria voor zon op land. Zo moet het landschap altijd worden versterkt in plaats van verstoord. Bijvoorbeeld dat er meer groen voor terugkomt. Hiermee wil de regio naar een duurzaam energiesysteem toewerken.

Zon op land: wat bedoelen we daarmee?

In de RES 1.0 hebben we het over twee typen gebieden voor zon op land:

  • Uitwerkingsgebieden: de noordzijde van Kijfhoek/ aan de westzijde van de A16/ een strook langs de Betuwelijn/ een gebied langs de A15
  • Restruimten: onbebouwde terreinen langs snelwegen (geluidswallen en -schermen), bij verkeersknooppunten, braakliggende industrie- en bedrijventerreinen, voormalige vuilstortplaatsen en ruimte boven parkeerplaatsen. We hebben het hier niet over zon op daken.

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie

Smart Delta Drechtsteden gaat voor nieuwe energie. In 2021 heeft de regio, samen met 29 andere energieregio's in Nederland, de Regionale Energiestrategie (RES) opgeleverd. Hierin staan keuzes over het besparen van energie, duurzame mobiliteit, duurzaam opwekken van energie en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving tot 2030. De ruim dertig partijen die zich verbonden hebben aan de energietransitie, kiezen voor een realistische en nuchtere aanpak die gedragen wordt door inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in de regio. Zo gaan we slim samen vooruit.

Deel op social media: