MerwedeLingelijn cruciale verbinding voor de Drechtsteden

De MerwedeLingelijn (MLL) is een cruciale OV-verbinding tussen Gorinchem en Dordrecht en draagt door verbetering van bereikbaarheid bij aan de regio als aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en deel te nemen aan onderwijs. Dit biedt ook een impuls aan verstedelijking langs de MLL en daarmee aan een groter stedelijk gebied waar Gorinchem en Dordrecht deel van uitmaken (as van verstedelijking). Bovendien versterkt een goede aansluiting tussen de MLL en Oude Lijn de positie als ov-knooppunt met bijbehorende passagiersstromen. Deze ontwikkeling past in een langetermijn-ontwikkeling zoals nu wordt uitgewerkt door Mecanoo en West 8 in opdracht van Smart Delta Drechtsteden en de Economic Development Board.

Stand van zaken  

Er zijn op dit moment vooral losse plannen en ideeën voor verstedelijking rond de MerwedeLingelijn. Er wordt nagedacht over een herstructurering van bestaande woonwijken en over de relatie tussen dorpen aan de Merwededijk en de uitgestrekte polders van de Alblasserwaard (landschap, imago en recreatie). Het is opvallend hoe weinig aandacht er tot nu toe is geweest voor de MerwedeLingelijn, buiten een provinciale studie naar het verbeteren van de exploitatie. De MerwedeLingelijn loopt tegen de grenzen aan van zijn capaciteit. De dienstregeling is gevoelig voor verstoringen door het feit dat de lijn grotendeels enkelbaans is, waardoor treinstellen elkaar alleen kunnen passeren bij de stations. De provincie is nog niet overtuigd van de noodzaak van doorontwikkeling door frequentieverhoging of doorkoppeling. In Gorinchem is één nieuw station in voorbereiding bij ProRail (Gorinchem-Noord) en is één station in studie (Hub Gorinchem-West). 

Kansen  

De bestaande lokale initiatieven moeten meer gebundeld en gecoördineerd worden. Mecanoo gaat daarvoor een gezamenlijke stedenbouwkundige studie opstellen. Die gaat over de vraag hoe de gebruikswaarde van de MerwedeLingelijn kan worden versterkt. En hoe de lijn de identiteit en samenhang van de bebouwing langs de Merwedeoevers kan bevorderen. De studie kijkt daarbij niet alleen naar woningbouw, maar ook naar werklocaties en doorontwikkeling van recreatie (stations als katalysator van beweging; de lijn als onderdeel van het regionale vervoersnetwerk; de lijn als drager van identiteit). Er is een begeleidingsgroep waarin deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn: Sliedrecht is initiatiefnemer, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem doen ook mee. 

Commitment  

De studie is het startschot van een innigere samenwerking, waarin de leden tijdslijnen en programma van lopende en nieuwe initiatieven met elkaar afstemmen. Op 22 december 2021 vindt een bestuurlijke bijeenkomst plaats over een concept van het eindrapport. De wethouders kunnen daar hun visie geven en het rapport eventueel aanvullen met hun lokale expertise. Daarmee creëren we bewustzijn dat we de komende jaren de opgave hebben gezamenlijk op te trekken om deze visie uit te werken en te lobbyen richting provincie, Rijk en Europa. Dit in een brede coalitie van gemeenten op de lijn Dordrecht-Gorinchem. 

Deel op social media: