Projecten

Bedrijfsverplaatsingen

Peute - Nedstaal

De verplaatsing van het Dordtse bedrijf Peute naar het Nedstaal-terrein wordt als eerste in een grotere schuifoperatie gerealiseerd. De bedrijfsverplaatsing zelf draagt bij aan het versterken van goederenvervoer over water en daarmee aan het ontlasten van de A15/N3 en het onderliggend wegennet. Bovendien maakt het een economische beweging met meerdere verplaatsingen mogelijk. Het project heeft nadrukkelijk verbinding met het project dat ziet op een invulling van de vrijkomende locatie van Peute en ontwikkelingen aan de oostzijde van de Stadswerven. Het plan heeft een directe relatie met onderdelen vanuit de pijler Human Capital: mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden via praktijkleren geleid naar betaalde arbeid, via praktijkleren.

Dolderman

De verplaatsing van Dolderman vanuit de binnenstad van Dordrecht naar de tweede Merwedehaven is een voorbeeld van het juiste bedrijf op de juiste plek. Door deze verplaatsing wordt ruimte vrijgespeeld voor woningbouw en daarmee een impuls gegeven aan het woningbouwprogramma uit de Groeiagenda. Omdat het project al van financiering is voorzien door een toegezegde bijdrage door de provincie, is geen fiche ingediend voor een aanvullende bijdrage vanuit de Regio Deal. Het project maakt inhoudelijk wel onderdeel uit van de Regio Deal.

Duivelseiland

Een 9 hectare groot terrein aan de oostkant is van Rijkwaterstaat/vastgoed is in exploitatie en beheer van het Havenbedrijf Rotterdam. Rijkswaterstaat heeft een groot deel van haar activiteiten uitgeplaatst, waardoor er ruimte ontstaat voor herontwikkeling. Gedacht kan worden aan duurzaam vervoer over water of verplaatsingsruimte voor bedrijven die gebruik van het water. De verplaatsing van (zwaar industriële) bedrijvigheid naar het Duivelseiland biedt de mogelijkheid voor een lagere milieucategorie op de vrijkomende locatie. De belangrijkste planologische beperking voor ontwikkeling is dan weggenomen en is (grootschalige) herontwikkeling voor met name wonen mogelijk. Het haakt aan op de ontwikkeling van de Spoorzone.

Uitwerking Natuurambitie Grote Rivieren

Het ministerie van LNV heeft voor de grote wateren een Natuurambitie Grote Wateren. Deze moet leiden tot een robuust en veerkrachtig systeem in de grote wateren. Een van de wateren is het Rivierengebied. Voor het bovenstroomse deel van de Grote Rivieren is in de afgelopen jaren een uitwerking op de ambitie (Natuurverkenning Grote Rivieren) gemaakt. Deze ligt er nog niet voor het gedeelte ten westen van Werkendam.

Oostzijde Stadswerven

Hier is een kwalitatief hoogwaardig woongebied aan de Beneden Merwede mogelijk, aansluitend op de ontwikkeling van Stadswerven. Op zo’n 5 hectare kunnen 250-300 woningen komen. De verplaatsing van een bedrijf in dit gebied naar het Peute-terrein aan de Baanhoekweg is onderdeel van een grotere schuifoperatie. Tot de afloop van erfpachtperiode over 13 jaar vindt geen verschuiving plaats. In de tussentijd gaat de focus naar andere gebieden aan de noordzijde van het Eiland van Dordrecht, waaronder het Peute-terrein en de 3e Merwedehaven (eigendom provincie) voor actieve herontwikkeling voor watergebonden bedrijvigheid met kadefaciliteit. Hier komt circa 5,5 hectare beschikbaar voor nieuwe invulling. Voor de 3e Merwedehaven zal in overleg met de provincie ingezet worden op herontwikkeling tot watergebonden bedrijventerreinen.

Doorbraakprojecten langs de Noordoevers voor woningbouw

Noordoevers I

Op de Noordoevers in Zwijndrecht moet een doorbraak gemaakt worden in de uitvoering van de regionale groeiagenda, zowel kwalitatief als kwantitatief, met (dure) woningbouw. De Noordoevers bieden de kans om een voor Zwijndrecht en de regio uniek woonmilieu toe te voegen. De natuurbeleving van de oever wordt met dit project vergroot. Met een fietsroute door het getijdenpark langs de Noord ontstaat een aantrekkelijk verblijfsgebied aan het water. Hiermee komt een belangrijke recreatieve verbinding vanaf het Veerplein tot en met Hendrik-Ido-Ambacht.

Noordoevers II

Het bedrijventerrein Noordoevers wordt getransformeerd tot een hoogwaardige en duurzame woon-, werk- en verblijfsomgeving met circa 500 woningen en commerciële ruimten, waaronder horeca. De energievoorziening is modern, duurzaam en innovatief. Er worden twee milieuhinderlijke bedrijven verplaatst en de bodem wordt gesaneerd. Er komen verbindingen over water (fijnmazig vervoer) en sluit aan op het regionale waterbussysteem. Verder kent het plan een goed vrij liggend fietspad, dat aansluit op Zwijndrecht en het Waterbusplein. Het zuidelijk deel van het plangebied, inclusief de Galgeplaat, maakt deel uit van het samen met Zwijndrecht te realiseren getijdenpark.

Projecten voor versterking kwaliteit en (be)leefbaarheid

Veerplein Zwijndrecht

Op het Veerplein wordt ingezet op opwaardering van de oevers: beter bereikbaar en verhogen van de natuurwaarden langs de rivier. Het vergroten van de bereikbaarheid en het verbinden van bestaande routes langs de rivier maakt grote en kleine rondjes mogelijk. Er is een koppeling tussen waterveiligheid en het integraal verbeteren van de verblijfskwaliteit van de oever. Zo wordt de exploitatie van bedrijven, inclusief de horecavestigingen beter. Het plan levert een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving op die de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het gebied vergroot.

Noordkade – Waterbusplein

Het waterbusplein is een moderne verblijfs- en werkplaats met horeca, sport en verblijfsruimte aan het water en met een kwalitatief hoogwaardige inrichting. De (getijde)rivier moet er meer beleefd kunnen worden, omdat Hendrik-Ido-Ambacht geen andere plek kent waar dat kan. Het waterbusplein is een modern transferium/OV-hub met recreatieve verbindingsmogelijkheden naar de Sophiapolder en eventueel de Crezeepolder. Een oude havenkraan herinnert aan het verleden van de Ambachtse scheepsindustrie. Met het Noordkade wordt een boost gegeven aan de kwaliteitsverbetering van het watergebonden bedrijventerrein Antoniapolder.

Haven-Zuid/Transferium

In het gebied Haven-Zuid wordt de realisatie van 50 woningen, water gerelateerde voorzieningen en een transferium voor Kinderdijk beoogd. Er is zicht op meer woningen en een bredere gebiedsontwikkeling van het Nedstaal-terrein, tot aan Kinderdijk. Dit is ook interessant voor private investeerders en kan als hefboom werken voor andere projecten in de regio. Gezien het regio-overstijgende karakter van de plannen zou een financiële bijdrage vanuit de provincie en de gemeente Molenlanden wenselijk zijn.
Het project Transferium Alblasserdam is in functie en programma al opgenomen in de projecten ‘Havengebied’ en ‘Nedstaal’. De ontwikkeling van het transferium kan een katalysatorfunctie hebben voor de grotere gebiedsontwikkelingen en het oplossen van maatschappelijke problemen – te veel toeristisch verkeer op het lokale wegennet en woningen op een gezoneerd bedrijventerrein. Het is ook een stepping stone richting de komst van aanvullend en innovatief personenvervoer over water. Het wordt een van de toegangspoorten naar het Werelderfgoed Kinderdijk, dat een duurzaam toeristisch recreatief icoon van de waterdriehoek wordt.

Lingeoevers – Transformatie Arkelsedijk

Dit project is het startpunt voor ontwikkeling van de Vleugels van Gorinchem tot een nieuw bruisend stadsdeel. Van de Lingeoevers tot aan de oevers van het kanaal van Steenenhoek, pal naast de oude binnenstad, moet een kleurrijk stedelijk gebied ontstaan met een stoer en eigenzinnig karakter. De nieuwe identiteit bouwt voort op het industriële verleden: een oorspronkelijke, eigenstandige en ongepolijste plek in de stad.
Anders dan nu opent het gebied zich naar buiten en verbindt het zich met de omgeving. De transformatie richt zich op de komst van een hoog-stedelijk woonmilieu met 400 tot 500 woningen – vooral appartementen. Het plan scoort goed op de bijdrage aan brede welvaart door de hoge woningkwaliteit en de vergroening van het gebied.

IJzergieterij

Het oude ijzergieterijterrein wordt getransformeerd naar een hoogwaardige woonwijk met een aantrekkelijk, uniek en onderscheidend woonmilieu, dat aansluit op andere woonmilieus in de gemeente en de regio Drechtsteden. De maximaal 140 koopwoningen bevatten een mix van appartementen en (semi)grondgebonden woningen. Voor de appartementen zijn er een centrale openbare ruimte op dijkniveau en trappen naar het water. De locatie is ook interessant als mogelijke aanmeerplek voor vervoer over water naar omliggend gebied.

Getijdenpark

Het Getijdenpark is een meervoudig lokaal project, maar er is nog weinig bekend over de voortgang en organisatie op dit project. Wellicht kan dit voor de Regio Deal verder ingevuld worden voor de ontwikkeling van de twee doorbraakprojecten aan de Noordoevers. Zowel Hendrik-Ido-Ambacht als Zwijndrecht heeft hiervoor bureaus ingeschakeld. Voor de Regio Deal volgen wel procesafspraken om dit onderdeel met partners van rijk en provincie verder te verkennen.

Experimenten met vraaggericht vervoer

Innovatief Personenvervoer over Water (IPoW)

Verbinden van de oevers van de Drechtsteden en Gorinchem met schone, snelle, kleine boten gedurende renovaties van wegen (N3, PaGo), bruggen (brugincidenten) en tunnels, passend in de keten van openbaar vervoer en ‘vervolgvervoer’. Toepassingsgerichte innovatie met nieuwe boten, (draagvleugel)technologie en duurzame voortstuwing. Daarnaast is dit een vernieuwing van de infrastructuur van dit gebied. Dit is een project met spin-off voor de gehele regio en heeft brede steun vanuit het bedrijfsleven. Deze innovatie is goed voor de oevers en voor de branding van de regio.

Deel op social media: