Steunpartners

Vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, kennis en onderwijs en overheden verklaren de steun en het initiatief vanuit het Rijk te waarderen voor het kiezen van een gebiedsgerichte aanpak voor de ontwikkeling en versterking van de brede welvaart in onze regio’s.

Deze integrale en gezamenlijke aanpak leidt tot een continu en sterke inzet van alle betrokkenen en levert hierdoor met concrete projecten en initiatieven een bijdrage aan welvaart in de brede zin.

Daarnaast waarderen wij de rol die de Drechtsteden op zich heeft genomen in het begeleiden van deze gebiedsgerichte aanpak in de vorm van een Regio Deal, waarin Gorinchem, de Provincie Zuid-Holland en andere regionale partijen actief betrokken zijn.

De steunende partijen verklaren:

  • Betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van de Regio Deal;
  • De inhoud van de Regio Deal te ondersteunen;
  • Zich waar van toepassing actief in te gaan zetten voor de verdere concrete uitwerking van de afspraken en daarna de uitvoering van de Regio Deal;
  • De voortgang op hoofdlijnen te blijven volgen en waar nodig en mogelijk steun te verlenen om eventuele impasses te doorbreken;
  • Proactief mee te denken om de met deze Regio Deal in gang te zetten projecten en ontwikkelingen een passend vervolg te geven en te verbinden met andere initiatieven binnen en buiten de regio’s en de provincie.

Economic Board Zuid-Holland
De Economic Board Zuid-Holland ondersteunt de regiodeal Drechtsteden - Gorinchem.

Voorzitter Jan Kees de Jager:

«De Economic Board Zuid-Holland steunt de regiodeal Drechtsteden-Gorinchem. In dit gebied ligt veel belangrijke maak- en maritieme industrie, desondanks zien we dat het gebied sociaaleconomisch achterblijft. Investeren in de regio Drechtsteden is niet alleen belangrijk om de lokale economie en samenleving te ondersteunen, maar draagt ook bij aan het vernieuwen van de gehele Zuid-Hollandse economie.»

 

Federatie van Ondernemersverenigingen Drechtsteden
De Federatie van Ondernemersverenigingen Drechtsteden ondersteunt de regiodeal Drechtsteden - Gorinchem.

Voorzitter Wico van Helden:

«Als Federatie van Ondernemersverenigingen Drechtsteden vertegenwoordigen we zo’n 1.500 regionale ondernemers. De juiste (regionale) schaalgrootte en betrokkenheid van alle relevante stakeholders is essentieel om in een snel veranderende en complexe samenleving kansen te ontdekken, uit te werken en te realiseren. Dat vraagt lef en ambitie. We onderschrijven het belang van de drie pijlers in de RegioDeal en zijn enthousiast over de publieke impuls die daar op deze manier aan gegeven wordt. We zijn graag betrokken bij het praktisch vormgeven van het uitgebalanceerde pakket aan initiatieven met focus op het blijvend investeren in menselijk kapitaal, uitnutten van de mogelijkheden van onze regionale oevers en stevige inzet op korte termijn haalbare en pragmatische innovaties waarbij de regionale unieke mogelijkheden het uitgangspunt zijn. De genoemde invulling door middel van innovatietafels voor de diverse projecten legt een goede basis voor samen optrekken richting gezamenlijk succes.»

 

Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. ondersteunt de regiodeal Drechtsteden - Gorinchem.

COO Ronald Paul:

«Als beheerder en ontwikkelaar van Dordrecht Inland Seaport ondersteunt het Havenbedrijf Rotterdam deze Regio Deal. Het creëren van voorwaarden voor bedrijvigheid en innovatie is cruciaal om deze ‘maritiem-industriële hotspot’ vitaal en competitief te houden. Extra inzet voor toekomstgerichte opleidingen is noodzakelijk voor een attractief vestigingsklimaat. Bovendien wil het Havenbedrijf Rotterdam samenwerken in de regio voor efficiënt en duurzaam goederenvervoer.»

 

InnovationQuarter
De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter ondersteunt de regiodeal Drechtsteden - Gorinchem.

Directeur Rinke Zonneveld:

«De regiodeal Drechtsteden-Gorinchem heeft onze volledige steun. Het is een prachtig gebied in Zuid-Holland met veel economische potentie maar ook sociaal-maatschappelijke uitdagingen die support verdienen. Met deze regiodeal worden in dit waterrijke gebied bruggen gebouwd. Tussen sterke sectoren, tussen onderwijsinstellingen, tussen diverse groepen bewoners. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland helpen we graag mee om de pijler Innovatie van deze bruggen steviger neer te zetten. Nu en in de toekomst.»

 

Damen Shipyards
Damen Shipyards ondersteunt de regiodeal Drechtsteden - Gorinchem.

CEO Rene Berkvens:

«Innovatie staat centraal in ons bedrijf, wij moeten onszelf steeds opnieuw uitvinden om de concurrentie een stap voor te blijven. Deze innovaties komen tot stand door een goed functionerend ecosysteem van bedrijven, overheid en kennisinstellingen en de menselijke interactie. Mensen vormen de backbone van ons bedrijf. Het is essentieel dat wij als werkgever goed bereikbaar zijn en ons in een aantrekkelijke woonomgeving bevinden.»

 

Royal IHC
Royal IHC ondersteunt de regiodeal Drechtsteden - Gorinchem.

CEO, Gerben Eggink:

«Als één van de grootste werkgevers in de regio is Royal IHC sterk afhankelijk van (young) professionals die hier wonen, werken en betrokken zijn bij de regio. Als Technology Innovator zit innovatie in de kern van ons bedrijf, de ruim 1000 engineers die IHC in dienst heeft vormen hiervoor het kloppende hart. De regiodeal zorgt ook in de toekomst voor een sterke basis hier in de Drechtsteden.»

 

Werkgevers Drechtsteden
Werkgevers Drechtsteden ondersteunen de regiodeal Drechtsteden-Gorinchem.

Voorzitter Jacob Klink:

«Het is van groot belang dat bij het realiseren van blijvende innovaties op de gebieden menselijk kapitaal en de ontwikkeling van de dynamische oevers de werkgevers vooraf aangehaakt blijven, hierdoor ontstaat er vooraf commitment van de werkgevers.»

 

Van Leeuwenbuizen
Van Leeuwenbuizen ondersteunt de regiodeal Drechtsteden - Gorinchem.

Voorzitter Raad van Bestuur, Peter Rietberg:

«De regio Drechtsteden vormt de bakermat van ons 95-jarige bedrijf. Een gezond bedrijfsklimaat steunt op continue gerichte investeringen in zowel infrastructuur, huisvesting en het opleidingsniveau van potentiële werknemers. Van Leeuwen is een belangrijke werkgever in de Drechtsteden. De Regio Deal kan bedrijven zoals Van Leeuwen helpen bij het binden en boeien van gekwalificeerd personeel. Dit initiatief steunen wij dan ook van harte.»

 

Da Vinci College
Da Vinci College ondersteunt de regiodeal Drechtsteden - Gorinchem.

Peter Vrancken, voorzitter College van Bestuur Da Vinci College:

«Verder bouwen aan de innovatieve samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven is cruciaal voor de ontwikkeling van het menselijke kapitaal en concurrentiekracht van de regio.»

 

Oceanco
Oceanco ondersteunt de regiodeal Drechtsteden - Gorinchem.

CTO, Arie van Andel:

«Innovatie is key voor Oceanco en dit kan alleen worden gedreven door enthousiaste en goed opgeleide mensen. Dit begint met het aantrekken van jonge werknemers door middel van goed technisch onderwijs en de mogelijkheid om te groeien in hun ambities. Het is aan ons allen in de Drechtsteden om mee te werken aan een innovatieve, inspirerende leer en woon omgeving.»

 

Gemeente Vijfheerenlanden
Gemeente Vijfheerenlanden ondersteunt de regiodeal Drechtsteden - Gorinchem.

Burgemeester Sjors Fröhlich:

«Het college van Vijfheerenlanden is ervan overtuigd dat de projecten in deze propositie de regio een sterke impuls geven. Daarom hopen wij van harte dat u deze projecten kunt gaan uitvoeren met uw partners.»

 

Gemeente Westbetuwe
Gemeente Westbetuwe ondersteunt de regiodeal Drechtsteden - Gorinchem.

Burgemeester Harry Keereweer:

«Deze deal heeft niet alleen een positief effect op Drechtsteden en Gorinchem, maar ook op een deel van West-Betuwe. Wij kijken uit naar een goede samenwerking en willen de projecten in deze deal een passend vervolg geven en verbinden met andere initiatieven binnen en buiten de regio.»

 

CVO-AV
CVO-AV ondersteunt de regiodeal Drechtsteden - Gorinchem.

Voorzitter College van Bestuur, Henri van Breugel:

«Activerend, Betekenisvol, Contextrijk. ABC leer je op de RBIC!»

 

IKG
IKG ondersteunt de regiodeal Drechtsteden - Gorinchem.

Voorzitter Edwin van der Meijden:

«De Regionale Beroepen en Innovatiecampus (RBIC) zorgt voor permanente verbinding van inwoners en bedrijven met Gorinchem en de regio.»

 

HBO Drechtsteden
HBO Drechtsteden ondersteunt de regiodeal Drechtsteden - Gorinchem.

Directeur Jessica van den Bosch:

«HBO Drechtsteden werkt nauw samen met de bedrijven en instellingen in de regio Drechtsteden en Gorinchem om te komen tot een passend, actueel aanbod aan opleidingen. De Regio Deal versterkt en verbreedt deze samenwerking waardoor we gezamenlijk het regionale arbeidsmarktperspectief verbeteren. Wij steunen dit initiatief dan ook van harte.»

Deel op social media: