Spring naar inhoud
Aa  |

Bureau Drechtsteden: regisseur van regionaal beleid

Bureau Drechtsteden ondersteunt het ambtelijk en bestuurlijk netwerk en regisseert het regionale beleid. Kortom: Bureau Drechtsteden is de regisseur van de samenwerking.

Bureau Drechtsteden vervult de rol van regisseur op:

  • regionale ontwikkelingen (inhoud)
  • bestuur en netwerk
  • organisatie Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Regie op regionale ontwikkelingen

Bureau Drechtsteden volgt de regionale (en bovenregionale) ontwikkelingen op de onderwerpen:

Daarnaast begeleidt Bureau Drechtsteden ook het opstellen en uitvoeren van het regionaal Meerjarenbeleidsprogramma (rMJP). Dit programma beschrijft het beeld dat de gemeenten in de Drechtsteden samen nastreven. Samen formuleren gemeenten de doelstellingen en projecten, waarin ambtenaren van Drechtstedengemeenten samen optrekken.

Regie op bestuur en netwerk

Bureau Drechtsteden organiseert de bestuurlijke besluitvorming in de regio en ondersteunt de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur. Dat komt onder meer maandelijks tot uitdrukking tijdens Drechtstedendinsdag. Het Bureau let er op dat alle regionale projecten goed verankerd zijn, zowel in formele zin (bestuursopdracht) als informeel (betrokkenheid en draagvlak). Het Bureau ziet erop toe dat de stukken voor deze overleggen helder zijn en tijdig worden verstuurd.

Regie op de organisatie Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Bureau Drechtsteden ondersteunt de algemeen directeur en het managementteam van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.