Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Drechtraad - wie zijn wij? Auditcommissie

Auditcommissie

De Auditcommissie richt zich op een transparant bestuur en goede sturing, zonder daarin een politieke rol te nemen.

De Auditcommissie bereidt de taken op het gebied van financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie -die aan de Drechtraad zijn toegekend- voor. Deze taken van de Drechtraad zijn vastgelegd in de ‘Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van het Openbaar Lichaam Drechtsteden’, kortweg de Controleverordening of Verordening artikel 213.

Ook is de Auditcommissie een klankbord voor het bestuur als het gaat om de administratieve organisatie van de Drechtsteden.

In principe vergadert de Auditcommissie 3x per jaar, zo nodig wordt een 4e vergadering belegd.

Er is een PDF-bestandReglement van orde Auditcommissie Drechtsteden.

Samenstelling

De Auditcommissie bestaat uit de volgende personen:

Peter Boudewijn
dhr. P. Boudewijn(voorzitter)
dhr. C. van Werkhoven
dhr. C. van Werkhoven (Alblasserdam)
mevr. M. van Eck(Dordrecht)dhr. K. Nederveen
(Hardinxveld-Giessendam)


dhr. J.G.S. van der Tak(Papendrecht)


dhr. C.Ippel (Sliedrecht)


vacature (Zwijndrecht)

Informanten en adviseurs:
 • mevr. J. Heijmans (regiogriffier Drechtsteden)
 • dhr. A.J. Flach (portefeuillehouder Financiën Drechtstedenbestuur)
 • dhr. P.I.M. van den Wijngaart (secretaris Drechtsteden)
 • dhr. J. van Dijk (regiocontroller)
 • de accountant.

Taken en bevoegdheden

Binnen de formele regeling ziet de Auditcommissie haar taken als volgt:

Het voorbereiden van:
 • de benoeming van de accountant door de Drechtraad
 • de vaststelling van het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole door de Drechtraad
 • de selectiecriteria en de bijbehorende weging in geval van Europese aanbesteding van de accountantscontrole
 • het vaststellen van het jaarlijkse controleprotocol accountantscontrole door de Drechtraad

Daarnaast bewaakt de Auditcommissie:

 • de kwaliteit en transparantie van financiële stukken 
 • de uitvoering van afspraken en adviezen (in hoeverre worden gemaakte afspraken en gegeven adviezen ook opgevolgd)
 • de afstemming van de P&C-cyclus op de gemeenten

Naast de voorbereidende en bewakende taken, fungeert de Auditcommissie ook als klankbord voor het bestuur en bespreekt de Auditcommissie de jaarstukken en het verslag van bevindingen met de accountant voor deze worden behandeld in de Drechtraad. De Auditcommissie heeft periodiek overleg met de accountant op basis van de interim-controle(s).