Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Hoe werkt de Drechtraad?

Hoe werkt de Drechtraad?

De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Zij heeft een kaderstellende en toezichthoudende rol.

Kaderstellend en controlerend

In een PDF-bestandregionaal Meerjarenprogramma bepaalt de Drechtraad voor vier jaar de kaders voor het regionaal beleid. Het programma komt tot stand in samenspraak met het bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Het door de Drechtraad benoemde dagelijks bestuur, het Drechtstedenbestuur, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma en wordt daarbij gecontroleerd door de Drechtraad.


Drechtstedendinsdag

Iedere maand, behalve tijdens de meivakantie en het zomerreces, is er een Drechtstedendinsdag. Deze Drechtstedendinsdag bestaat uit twee delen:
  • het middagdeel voor colleges, met besloten Portefeuillehoudersoverleggen en een themadeel
  • het avondgedeelte voor de Drechtraad met een themabijeenkomst, gezamenlijke maaltijd, ruimte voor fractieoverleg, Carrousels (Fysiek, Sociaal en Bestuur & Middelen en soms Integraal) en een vergadering van de  Drechtraad


Taken van een Carrousel en inspreekrecht

Een Carrousel heeft de volgende taken:
  • het uitbrengen van advies aan de Drechtraad (uit eigen beweging of over een voorstel of onderwerp dat in de Drechtraad wordt behandeld)
  • het voeren van overleg met leden van het Drechtstedenbestuur

In de Carrousels geldt een inspreekrecht voor inwoners. Ook lokale raadsleden, burgerraadsleden en commissieleden mogen deelnemen aan de carrousel. Eén persoon per gemeenteraadsfractie of regiofractie voert het woord.


Drechtraad

Na de Carrousels start de Drechtraad. Tijdens deze formele vergadering van de Drechtraadsleden of hun plaatsvervangers voeren alleen vertegenwoordigers namens de lokale fracties of regiofracties het woord. Er is geen inspreekrecht voor inwoners.


Besluitvorming in de Drechtraad

Stukken waarover een besluit van Drechtraad gevraagd wordt, worden altijd eerst in de Carrousel behandeld en de volgende Drechtstedendinsdag in Drechtraad. De formele besluitvorming vindt plaats in de Drechtraad.

Als er wordt gestemd, heeft ieder Drechtraadslid (of zijn of haar plaatsvervanger) een bepaald stemgewicht, gebaseerd op het aantal absoluut uitgebrachte stemmen bij de verkiezingen. Bij stemmingen over personen of ordevoorstellen heeft ieder lid één stem.


Voorbereiding door de Agendacommissie

De Agendacommissie bereidt de vergaderingen van de Carrousels en Drechtraad voor en stelt de conceptagenda’s vast.

Alle voorstellen, die door de Drechtraad of de Carrousels moeten worden behandeld, worden vooraf ingediend bij de Agendacommissie. Dit kunnen stukken vanuit het Drechtstedenbestuur zijn, maar ook stukken van de Drechtraad zelf. De Agendacommissie maakt onderscheidt tussen hamerstukken en bespreekstukken.

Een Drechtraadslid dat een onderwerp wenst te agenderen voor een volgende Carrousel kan hiervoor een gemotiveerd voorstel bij de Agendacommissie doen.


Reglement van Orde en bevoegdheden

De Drechtraad beschikt over een eigen Reglement van orde. Hierin zijn bevoegdheden opgenomen zoals recht van amendement, motie, initiatief en interpellatie. Moties en amendementen moeten schriftelijk aan de voorzitter worden overhandigd voor de vergadering begint.


Vergaderstukken

Op donderdag -twee weekenden voor de Drechtstedendinsdag- vindt u de stukken voor de Drechtstedendinsdag op:

Ingekomen stukken worden meteen na ontvangst op het RIS geplaatst. Op de donderdag vóór de vergadering van de Drechtraad wordt de lijst om 16.00 uur afgesloten. Ook raadsinformatiebrieven van het Drechtstedenbestuur worden als ingekomen stuk verwerkt.

Alle (plv.) Drechtraadsleden worden per e-mail geïnformeerd over de nieuw toegevoegde stukken. De lokale raadsleden worden via de lokale griffiers geïnformeerd.


Verslag

Van de Carrousels en van de Drechtraad worden geluidsopnamen gemaakt. Van de Drechtraad wordt ook een papieren verslag gemaakt, inclusief de genomen besluiten. Het geluidsverslag en het papieren verslag worden na vaststelling in RIS bij de betreffende vergadering geplaatst.