Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Vergaderingen

Vergaderingen tijdens de Drechtstedendinsdag

Iedere maand, behalve het zomerreces, is er een Drechtstedendinsdag. Vast lLocaties voor Drechtstedendinsdag zijn het gemeentehuis van Zwijndrecht en het gemeentehuis van Papendrecht. Op bijzondere momenten, zoals de algemene beschouwingen, vindt de Drechtstedendinsdag plaats in het Stadhuis van Dordrecht.

De Drechtstedendinsdag kent een aantal vaste onderdelen. Het middagdeel van de Drechtstedendinsdag is voor colleges, met onder meer besloten Portefeuillehoudersoverleggen en een themadeel.


Raadsdeel Drechtstedendinsdag

Het raadsdeel van Drechtstedendinsdag start om 17.00 uur met een themabijeenkomst. Vervolgens is er van 18.00-19.00 uur een gezamenlijke maaltijd, die ook toegankelijk is voor andere raadsleden en betrokkenen. Van 19.00-19.30 uur is er ruimte voor fractieoverleg en daarna beginnen de Carrousels.


Carrousels

In principe zijn er drie Carrousels: Fysiek, Sociaal en Bestuur & Middelen en soms is er ook een Carrousel Integraal. Een Carrousel heeft de volgende taken:
  • het uitbrengen van advies aan Drechtraad over een voorstel of onderwerp dat in de Drechtraad wordt behandeld
  • het uitbrengen van advies uit eigen beweging aan de Drechtraad
  • het voeren van overleg met leden van het Drechtstedenbestuur.

In de Carrousels geldt een inspreekrecht voor burgers. Ook lokale raadsleden, burgerraadsleden en commissieleden mogen deelnemen aan de beraadslagingen. De woordvoering gebeurt door één persoon per gemeentraadsfractie of regiofractie.


Drechtraad

Na de Carrousels start de Drechtraad. Aan deze formele vergadering van het Algemeen Bestuur nemen alleen leden of hun plaatsvervangers deel. Woordvoering vindt plaats namens lokale fractie of regiofractie en er is geen inspreekrecht voor burgers.