Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Energie Energie in beeld met HVC

Energie in beeld met HVC

In opdracht van de Drechtsteden helpt HVC de Drechtstedengemeenten bij het versnellen van hun energietransitie. Zo adviseert HVC met energievisies en routekaarten tot de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, zoals het warmtenet in Dordrecht.

Energievisie

HVC heeft voor de Drechtstedengemeenten een energievisie opgesteld. In deze visie wordt gekeken naar: 

  • het huidige energiegebruik en de verwachte toekomstige ontwikkelingen van het gebruik
  • de duurzame energiebronnen en de mogelijkheid deze bronnen te gebruiken

Met deze informatie krijgen gemeenten een realistisch beeld van op welke wijze en in welk tempo de klimaatdoelstellingen kunnen worden gerealiseerd.


Routekaart

Begin 2011 heeft HVC voor de Drechtsteden een routekaart opgesteld. De routekaart geeft een kwantitatieve inschatting van de bijdrage die de verschillende maatregelen voor energiebesparing en duurzame energie kunnen
leveren aan de gemeentelijke doelstellingen.

De routekaart schetst de effecten van energiebesparings- en duurzame energiemaatregelen voor de Drechtsteden.
Per energiemaatregel wordt ingegaan op de vragen:

  • Wat levert het op in termen van energiebesparing of duurzame energie?
  • Wat moet de gemeente hiervoor doen?
  • Welke andere partijen zijn (mogelijk) betrokken en wat is hun rol?
  • Wat zijn de kosten (voor de gemeente en voor andere betrokkenen)?
  • Wat zijn de risico‚Äôs en hoe kunnen deze worden beperkt?

De routekaart geeft aan wat haalbaar is de komende periode en geeft een doorkijk naar 2020.

PDF-bestandRoutekaart


Energiemonitor


De Energiemonitor geeft inzicht in de bereikte effecten van diverse initiatieven om energie te besparen en duurzaam op te wekken. de monitor geeft een samenvatting van de resultaten van alle maatregelen en hoe deze resultaten zich verhouden tot de opgave, zoals die is bepaald in de routekaart.