Spring naar inhoud
Logo Drechtsteden
Aa  |
Home Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) int voor vijf gemeenten in de Drechtsteden vrijwel alle gemeentelijke belastingen. We waarderen onroerende zaken en stellen aan de hand daarvan WOZ-waardes vast en behandelen bezwaar- en beroepschriften. We beheren en controleren ruimtelijke gerelateerde informatie (geo-informatie) en bieden data-analyses en themakaarten aan voor doelgroepen in de Drechtsteden. We leveren maatschappelijke waardecreatie voor alle belanghebbenden in de Drechtsteden door integer en transparant te innen en innovatief en betekenisvol te ontginnen.De GBD waardeert jaarlijks ruim 129.000 woningen, winkels en bedrijven met een totale waarde van € 24 miljard. De totale te innen belastingopbrengst ligt daarmee op € 120 miljoen.

Onder innen verstaan we niet alleen het incasseren van belastinggelden, maar ook het inwinnen van data. Onder ontginnen verstaan we het verzamelen, ordenen en beschikbaar stellen (binnen de mogelijkheden van de privacywetgeving) aan zowel gemeenten als inwoners, bedrijven en organisaties. Dat doen we in samenwerking met het Smart Data Center van het OCD, een slimme ontwikkelomgeving en dataplatform waarin ruimtelijk gerelateerde informatiezaken, demografische informatie, basisregistraties, kernregistraties en andere databronnen samenkomen.

Wij hechten veel waarde aan goed en passend contact met de inwoners van de Drechtsteden. Daarom ontwikkelen wij een serie visuals waarin onderwerpen zoals de totstandkoming van de WOZ waarde, de totstandkoming van de OZB tarieven en het recht op kwijtschelding op een heldere manier wordt uitgelegd.